Wyciąg ze Statutu Stowarzyszenia Jesteśmy Śląskiem dotyczący członkostwa.

Członkowie stowarzyszenia

§4

1. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

 a) Członków zwyczajnych.

 b) Członków honorowych.

 c) Członków wspierających.

2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie, obywatele Polski i cudzoziemcy, w tym także nie mający stałego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które popierają cele Stowarzyszenia oraz deklarują wolę czynnego uczestnictwa w realizacji tych celów. 

3. Osoby prawne mogą być wyłącznie członkami wspierającymi i honorowymi Stowarzyszenia. 

§ 5 

1. O uzyskanie statusu członka zwyczajnego może się ubiegać osoba, która : 

a) przedłoży rekomendację dwóch członków zwyczajnych, 

b) złoży pisemną deklarację o podjęciu się realizacji celów Stowarzyszenia. 

2. Założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

3. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd. 

4. Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada: 

1) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia, 

2) prawo uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia, 

3) prawo do uczestnictwa w Walnych Zebraniach . 

5. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany: 

1) brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia, 

2) przestrzegać postanowień niniejszego Statutu, 

3) dbać o dobro i autorytet Stowarzyszenia, 

4) regularnie płacić składki członkowskie. 

6. Praca członka zwyczajnego na rzecz Stowarzyszenia jest wykonywana honorowo, z wyjątkiem członków zatrudnionych przez Stowarzyszenie. 

§ 6 

Członkiem wspierającym zostaje osoba fizyczna lub osoba prawna, z chwilą zadeklarowania woli przystąpienia do Stowarzyszenia poprzez złożenie deklaracji członkowskiej i zadeklarowania pomocy materialno-finansowej. 

§ 7 

Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna lub prawna, której godność tę nada Walne Zebranie Członków za szczególne zasługi związane z celami stowarzyszenia. 

§ 8 

1. Członkowie Stowarzyszenia wspierający i honorowi mają obowiązek: 

1) przestrzegać postanowień statutu; 

2) dbać o dobro i autorytet Stowarzyszenia; 

2. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich ale mogą złożyć dobrowolną darowiznę na rzecz Stowarzyszenia. 

3. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo do:

1) uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie

2) zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Stowarzyszenia

3) korzystania z innych uprawnień , określonych przez Zarząd Stowarzyszenia

§ 9 

Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie. 

§ 10 

Skreślenia z listy członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd Stowarzyszenia, a członków honorowych Walne Zebranie Członków w następujących przypadkach: 

1) rezygnacji z członkostwa złożonej na piśmie, 

2) śmierci członka, 

3) utraty osobowości prawnej. 

§ 11 

1. Wykluczenia członka zwyczajnego i honorowego dokonuje Walne Zebranie Członków. Przed podjęciem uchwały o wykluczeniu członek ma możliwość złożenia wyjaśnień na piśmie lub osobiście na Walnym Zebraniu Członków. 

2. Wykluczenia członka wspierającego dokonuje Zarząd. 

3. Wykluczenie może nastąpić w następujących przypadkach: 

1) postępowania sprzecznego z niniejszym Statutem lub uchwałami Stowarzyszenia, 

2) popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia, 

3) utraty praw obywatelskich, 

4) nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składki członkowskiej przez członka zwyczajnego przez okres przekraczający 6 miesięcy. 

4. Wykluczonemu członkowi wspierającemu przysługuje prawo odwołania się do Komisji Rewizyjnej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wykluczeniu oraz prawo obecności na jej obradach przy rozpoznawaniu tego odwołania.

Wysokość składki członkowskiej na rok 2024: wynosi 120 zł rocznie.
Wpłacane po otrzymaniu pozytywnej informacji o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia.